Woorden maken met letters » Wordfeud woorden maken (2024)

Woorden maken met letters

Staan de letters door elkaar waardoor jij niet zo snel woorden maken kan? Met onze woorden generator kun jij de gehusselde letters oplossen.

Wanneer letters willekeurig worden toegewezen komt het er op aan hoe goed je bent in het maken van woorden. Hulp inschakelen is geen schande. Het verrijkt juist je woordenschat.

Voor het spel Wordfeud wordt er in sommige gevallen gesproken van een Wordfeud Helper. Het is echter niets anders dan een synoniem voor een woordgenerator die van losse letters woorden maakt voor het spel Wordfeud.

Welke woorden kun je maken met de letters?

Woorden maken met letters » Wordfeud woorden maken (1)

Om er achter te komen welke woorden je kunt maken met letters moet je gebruik maken van een woorden generator. Wordfeudwoorden.nl beschikt over een zogeheten woorden generator.

Op je plankje van Wordfeud staan je letters door elkaar heen. Je kunt met de knop ‘hussel’ de letters door elkaar schudden. Hoewel je er geen nieuwe letters van krijgt, kun je wel nieuwe inzichten opdoen.

Zoals we nu weten is een woorden generator een tool die van letters woorden maakt. Welke woorden hier uitkomen is afhankelijk van het gebruikte woordenlijst. Voor het spel Wordfeud maken we uiteraard gebruik van de Wordfeud woordenlijst.

Woorden maken voorbeeld

We hebben het gehad over woorden maken en hoe je te weten komt welke woorden je kunt maken van letters. Om dit te verduidelijken tonen we je twee voorbeelden.


#1 - Woorden maken met letters:

Voor ons eerste voorbeeld maken we alleen gebruik van letters. In de app Wordfeud krijg je 7 letters toegewezen. Het is raadzaam om altijd alle letters in de woorden generator te zetten.

In dit voorbeeld gebruiken we de letters 'loop' en drukken op check.

De uitkomst is als volgt:

2 Letters
op - 5
po - 5

3 Letters
pol - 8
loo - 5

4 Letters
loop - 9
polo - 9
pool - 9

Er zijn in totaal 7 woorden gevormd en de puntentelling hiervan wordt aangegeven achter het woord. Het woord met de meeste punten staat bovenaan in de lijst. Zo weet je ten alle tijden welk woord de hoogste puntenscore heeft in Wordfeud.


#2 - Woorden maken met een blanco letter:

Yes! Je hebt een blanco letter gekregen. Nu kunnen we mooie lange Wordfeud woorden maken. We gebruiken dezelfde letters 'loop' en voegen een blanco letter toe.

Een blanco letter (joker) wordt in de woorden generator ingevoerd middels een een ‘?’. Het invoerveld ziet er dan als volgt uit: 'loop?'

De uitkomst is als volgt:

2 Letters
YO - 9
PF - 8
CO - 6
PI - 6
PU - 6
UP - 6
ZO - 6
BO - 5
LI - 5
OF - 5
OH - 5
OP - 5
PA - 5
PO - 5

3 Letters
WOP - 10
BOP - 9
COL - 9
FOP - 9
HOP - 9
JOP - 9
LIP - 9
LOC - 9
PIL - 9
PLU - 9
POF - 9
POP - 9
PUL - 9
WOL - 9

4 Letters
FLOP - 12
PLOF - 12
PLOP - 12
GLOP - 11
KLOP - 11
LOMP - 11
PLOK - 11
POLK - 11
POLL - 11
ZOOP - 11
COOL - 10
JOOP - 10
LOCO - 10
PILO - 10

5 Letters
VOLOP - 13
GLOOP - 12
LOOPS - 11
LOOPT - 11
OPLOS - 11
OPROL - 11
PLOOI - 11
PLOOS - 11
PLOOT - 11
POLIO - 11
POLOS - 11
POOLS - 11
SLOOP - 11

Direct valt op dat de woorden generator veel meer woorden kan maken met een blanco letter. We raden je dan ook stevig aan dat wanneer je in het bezit bent van een blanco letter je letters in onze generator te stoppen. Alleen dan krijg je een volledig overzicht van de te maken worden.

We horen je nu hardop denken ‘maar er kunnen toch meerdere woorden worden gemaakt van deze letters?’. Dat klopt en een goed punt om aan te benoemen. Wordfeud woorden generator maakt gebruik van de Wordfeud woordenlijst.

Deze lijst is met andere regels opgebouwd dan de woordenlijsten die we normaal kennen. In de spelregels van Wordfeud lees je waarom sommige woorden wel of niet geaccepteerd zijn in het Wordfeud woordenboek.

Woorden maken met letters » Wordfeud woorden maken (2)

Woorden maken uit een woordenlijst:

Is een woordgenerator niets voor jou en maak je liever zelf je woorden via een woordenlijst? We hebben voor alle letters uit het alfabet een lijst opgesteld met wordfeud woorden van 2 tot 12 letterwoorden. Kies een letter waar jij de woordenlijst van wilt zien:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Tips om woorden te maken:

  • Voer altijd alle letters in waar je woorden mee wilt vormen in de woordgenerator. Op deze manier kunnen wij alle mogelijk woorden maken en jou de beste laten zien
  • Gebruik een ‘?’ voor als je een blanco letter wilt invoeren
  • Er zijn altijd meer mogelijkheden dan je denkt. Druk je woord niet te snel af, er zijn altijd nog andere mogelijkheden. Lees onze tips en strategieën voor wordfeud
  • De volgorde van invoeren maakt niet uit. Letters hoeven niet op volgorde worden overgenomen. Laat onze generator het zware reken werk doen

Misschien vind je ook interessant:

» Woorden met een Y
» Twee letterwoorden
» Drie letterwoorden
» Vragen over Wordfeud

Woorden maken met letters » Wordfeud woorden maken (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated:

Views: 5686

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.